Programma

Duurzaam vervoer

Nijmegen de groenste

In het kort

In de stad: ruimte voor lopen en fietsen met goed onderhouden, veilige en inclusieve loop- en wandelroutes
Openbaar vervoer waarmee ook buitenwijken en buurgemeenten goed bereikbaar blijven.
Elektrische deelauto’s die minder ruimte innemen en dus meer ruimte voor groen en spelende kinderen.

Nijmegen is een echte OV-, fiets- en wandelstad. Dat willen we zo houden én nog verder uitbreiden. Mensen moeten dus – juist in wijken die verder af liggen van het centrum – gemakkelijk kunnen kiezen voor schoner vervoer. Typisch Nijmegen: we vinden het al gewoon dat ons OV superschoon is: we rijden al tijden op groen gas, gemaakt van ons eigen GFT-afval. Die bussen worden overigens elektrisch, zodat we dat groene gas voor verwarming kunnen gebruiken. GroenLinks wil dan ook dat het OV voor veel meer mensen een serieus alternatief wordt. 

Autoverkeer willen we verder ontmoedigen: doorgaand verkeer gaat zoveel mogelijk om de stad heen, in de stad zelf worden wegen schoner, rustiger en veiliger. Gelukkig hebben steeds meer stadsbewoners geen auto, of delen ze er een, of stappen ze over op een elektrische auto, alhoewel die nog steeds wel veel ruimte innemen.  

Het schoonst is natuurlijk de fiets en te voet. Nijmegen is al koploper met een indrukwekkend netwerk van snelle fietspaden. We blijven werken aan een nog beter netwerk van veilige en comfortabele fietspaden en verbindingen en ruimte voor voetgangers in de binnenstad en daarbuiten.

Onze actiepunten

 • 1Lopen en fietsen

  We richten de stad zo in dat je te voet en op de fiets prettiger, sneller en veiliger ergens komt dan met de auto. In het centrum en rond (basis)scholen worden straten ingericht als veilige gedeelde ruimte (‘shared space’), via onder andere gelijksoortige bestrating, doorlopende trottoir routes en beplanting. We houden ons aan de volgorde in prioriteit: Stappen, Trappen, OV, Mobility as a service, Privé-auto (STOMP). Daarbij stimuleren we lopen en fietsen naar (basis)scholen.

 • 2Centrum autovrij

  We maken een groot deel van het centrum zo snel mogelijk autovrij. Het parkeren dringen we terug en straten als de Van Welderenstraat, de Van Broekhuyzenstraat en de In de Betouwstraat worden wandel- en fietsstraten. Zo wordt het centrum nog gezelliger en bovendien leefbaar en veilig!

 • 3Veilige en schone campus

  We realiseren een verkeersveilige en autoluwe Campus en omliggende buurten (zoals in de meeste andere studentensteden). We zorgen voor een goed netwerk van fietspaden en busverbindingen naar station Heyendaal en naar de campus. Elektrificatie van OV (Metrobus of Trolley bijv.) wordt versneld.

 • 4Meer fietsparkeerplek

  We breiden het aantal fietsparkeerplaatsen in de openbare ruimte uit. Niet alleen in de binnenstad, maar zeker ook in woonwijken, bij winkelcentra en groene uitloopgebieden. Dit ook om fietsendiefstal te voorkomen. We werken mee aan initiatieven van bewoners. Is er behoefte aan meer fietsparkeerplekken, dan offeren we daar autoparkeerplekken voor op. 

 • 5Goede verbindingen

  Nijmegen blijft zich inzetten voor snelle, comfortabele en veilige fiets- en OV-verbindingen naar Dukenburg en Lindenholt, naar omliggende steden en dorpen, naar Duitsland, maar bijvoorbeeld ook naar Wageningen. De veiligste fietspaden zijn vrijliggende fietspaden en zijn standaard bij belangrijke doorgaande wegen.

 • 6Trots op het station

  Het centraal station in Nijmegen, als belangrijke stadspoort van Nijmegen, wordt een plek om trots op te zijn: een volwaardig en veilig knooppunt voor mobiliteit, ontmoeting, wonen, werk en ook ontspanning, met meer ruimte voor groen. GroenLinks wil dat er onderzoek wordt gedaan naar varianten waarbij voetgangers niet meer de busbaan over hoeven steken en de indeling van de omgeving en het gebouw toegankelijker, logischer en veiliger wordt voor fietsers en voetgangers. Dit alles in constructief overleg met gemeenteraad, betrokken organisaties en belanghebbenden.

 • 7Meer treinen

  Nijmegen blijft met de trein duurzaam bereikbaar. We verlenen medewerking aan plannen om spoorwegverbindingen te verbeteren en uit te breiden. We ondersteunen initiatieven voor een snelle en energieneutrale trein/OV-verbinding tussen Nijmegen en Kleve.

 • 8P&R

  We realiseren overal rond de stad mobiliteitshubs met PenR-faciliteiten voor zowel personen als goederenvervoer. Waarbij het goederenvervoer binnen de stad emissieloos wordt.

 • 9Schone feestjes

  We zorgen ervoor dat bezoekers bij grote concerten, evenementen en festivals zoveel mogelijk met het OV kunnen komen, zoals bij de Zevenheuvelenloop en de Marikenloop al jaren gebeurt.

 • 1030 km/u

  Veiligheid op straat is nodig voor kinderen én volwassenen. Daarvoor verlagen we de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom naar 30 km/u, met uitzondering van ontsluitingswegen en stroomwegen. Waar wenselijk en mogelijk maken we wegen eenrichtingsverkeer voor auto’s.

 • 11Fietsen naar noord

  We heroverwegen de aanleg van de Dorpensingel als er geen overeenstemming komt over ligging, snelheid, passeerbaarheid Rijn-Waal pad en verkeerswerende maatregelen op de Vossenpelsestraat. Met alle nieuwe bewoners in het noorden van onze stad, komt er veel fietsverkeer bij. Ook de fietsroute via de Griftdijk-Elst wordt verbeterd om comfortabel en veilig naar Arnhem te kunnen fietsen.

 • 12Genieten van de Ooij

  We gaan opnieuw het gesprek aan met de gemeente Berg en Dal om de Ooijsebandijk zeven dagen per week prettig fiets- en beloopbaar te maken.

   

 • 13Deelmobiliteit

  We zetten in op toegankelijke en goedkope deelmobiliteit (fietsen, bakfietsen en elektrische auto’s). Binnen 300 meter van je woning moet altijd een elektrische deelauto beschikbaar zijn.

 • 14Elektrisch rijden

  We zetten de omslag naar elektrisch vervoer in de hoogste versnelling. We voeren hierover gesprekken met oa. de taxibranche, de autorijschoolbranche en betrekken dit bij afspraken over subsidies en opdrachten. De gemeente verdubbelt de hoeveelheid laadpalen en zorgt dat er voor iedereen er een beschikbaar is in de openbare ruimte binnen 100 meter van huis, zodat Nijmegen tot de top behoort qua laadinfrastructuur.

 • 15 Betaald parkeren

  We voeren overal goedkoop betaald parkeren in en maken iedere tweede of derde vergunning per adres substantieel duurder.

 • 16Lage parkeernorm.

  Bij het bouwen van nieuwe woningen hanteren we een lagere parkeernorm: we maken minder plekken voor het parkeren van auto’s bij deze nieuwe woningen.

Dit hebben we al bereikt

We hebben een ambitieuze mobiliteitsvisie vastgesteld die nu uitgevoerd wordt: er komt een zero-emissie-zone in de binnenstad en verkeer dat niet in de stad hoeft te zijn wordt via A15-A50 of via de S100 om de stad geleid. Wegen richting (binnenstad) binnen de S100 ring worden daarop ingericht en P&R locaties worden opengesteld hiervoor (stations Goffert en Dukenburg en Nijma terrein).

Ook de Graafseweg en de St. Annastraat zijn fietsvriendelijker en groener ingericht, met minder overlast en gevaarlijke situaties voor m.n. omwonenden.

Een hele serie nieuwe snelfietspaden is aangelegd, zoals het Rijn-Waalpad en de snelfietsroutes naar de campus en naar Cuijk.

Het gebruik van de fiets is door ons groene beleid in 2019 spectaculair toegenomen; op de fietstelpunten in de stad is in 2019 een groei te zien van gemiddeld circa 20% ten opzichte van 2018.

Bij nieuwbouw, bijvoorbeeld rond het station, zijn de parkeernormen verlaagd en betaald parkeren ingevoerd. Zo zijn geen dure parkeervoorzieningen nodig en worden de huizen en appartementen betaalbaar. We stimuleren daar elektrisch deelvervoer en fietsgebruik.

Parkeren voor de eerste auto is goedkoper geworden. De 2e en de 3e auto worden daarentegen duurder.

We hebben een sloopregeling voor vervuilende brommers ingevoerd.

Het is gelukt 116 miljoen bij elkaar te verzamelen voor vernieuwing van het Station. De voorbereidingen van het project en de participatie en communicatie worden nu opgestart.

Met Europese subsidie hebben we in 2020 in Nijmegen tien e-hubs met elektrisch deelvervoer gerealiseerd.