Programma

Iedereen – ja iedereen! – moet fijn kunnen wonen

Nijmegen de sociaalste

In het kort

We bouwen naar behoefte: dus voor degenen met echte woningnood.
We zijn creatief met woonvormen.
We bouwen circulair en natuurvriendelijk.

Een goed dak boven je hoofd is een grondrecht. Maar goed én betaalbaar wonen is voor steeds minder mensen vanzelfsprekend: Nijmegen staat in de top 3 van steden met de hoogste woningnood. Studenten, ouderen, starters op de woningmarkt, maar ook veertigers met een middeninkomen kunnen nauwelijks iets vinden. Juist voor deze groepen moeten we dus blijven bouwen. En zolang het landelijke woonbeleid het vooral rijke mensen gemakkelijk maakt, investeren we in Nijmegen extra hard in goed wonen voor degenen die weinig geld hebben.

We willen bouwen binnen de grenzen van de stad en niet in de natuur eromheen: inbreiden dus. Dat kan en daar zijn we ook al druk mee bezig: in de Waalsprong, het Waalfront, het stationsgebied, Kanaalzone/Winkelsteeg en Heyendaal. We zorgen daarbij voor afwisseling: wonen, werken en winkelen door elkaar. Hoogbouw? Alleen waar het ook past in de buurt. 

Wonen komt bij GroenLinks trouwens in veel vormen: woongroepen, samen bouwen, huizen opsplitsen: alles wat duurzaam is en zorgt voor meer betaalbare woonruimte, stimuleren we. Wat we ook stimuleren: dat je op de plek waar je woont mensen tegenkomt die anders zijn dan jij. Dus meer sociale woningbouw in ‘dure’ wijken zoals Hazenkamp en de Kwakkenberg. En meer dure huizen in wijken zoals Heseveld en Hatert.

Onze actiepunten

 • 1Mouwen omhoog

  We stropen de mouwen op en bouwen zoveel mogelijk woningen want we komen er nu al zo’n 5.000 te kort: 15% wordt middeldure huur, 20% goedkope koop en 30% van wat we nieuw bouwen wordt sociale huurwoningen. Van deze nieuwe sociale huurwoningen moet 5% een zorgfunctie hebben. In totaal bouwen we 10.000 nieuwe woningen vóór 2030.

 • 2Ombouwen

  We bouwen kantoren, winkels, bedrijfsruimtes en garageboxen versneld om naar woonruimte.

 • 3Verbouwen

  Er kan veel met bestaande woningen: we gaan woonlagen toevoegen, hoekwoningen aanbouwen, bijgebouwen geschikt maken voor bewoning en woningen splitsen.

 • 4Doorstromen

  We bouwen meer seniorenwoningen om doorstroming te bevorderen.

 • 5Verenigen

  Nijmegen wordt weer koploper in het aantal woonverenigingen. De gemeente helpt actief bij nieuwe organisatie- en financieringsvormen, zoals kleine coöperaties op straat- of buurtniveau, samen kopen, huur-met-koopgarantie en gemeenschappelijk wonen.

 • 6Matchen

  We zorgen bij het toewijzen van een sociale huurwoning voor een betere ‘match’: gezinshuizen voor huishoudens met meerdere personen en kleinere huizen voor alleenstaanden. Ook gaan we als proef starters op de sociale huurmarkt aan elkaar koppelen: mensen met dezelfde woonwensen mogen samen in een huis gaan wonen.

 • 7Loten

  Om meer mensen een eerlijke kans te geven op een sociale huurwoning passen we de regels van ENTREE aan: in plaats van 10% wijzen we 25% via loting toe.

 • 8Starten

  Wij ondersteunen starters op de woningmarkt daar waar dit kan en zetten in op de bouw van zoveel mogelijk betaalbare woningen. Daarnaast introduceren we in Nijmegen de Koopgarantregeling* voor starters. *Een woning kopen met Koopgarant betekent dat je een lagere prijs betaalt dan de marktwaarde. Als je later wilt verkopen, koopt de gemeente je woning gegarandeerd terug. Het prijsvoordeel dat je kreeg bij de koop wordt dan verrekend.

 • 9Kopen = wonen

  Wonen is geen verdienmodel. Wie een huis koopt, moet er vanaf nu zelf in gaan wonen. Dat stellen we verplicht.

 • 10Hard tegen melkers

  We treden hard op tegen huisjesmelkers, er komt daarom een algemeen meldpunt voor ongewenst gedrag van verhuurders in Nijmegen. Daarbij gaan we met een drietrapssysteem werken: eerst een waarschuwing, vervolgens een dwangsom en in het ergste geval intrekken van de verhuurvergunning.

 • 11Minder verkameren

  GroenLinks wil een hogere prijsgrens voor verhuur. Dat betekent dat huizen met een waarde onder deze grens nooit mogen worden verkamerd. We gaan onderzoeken welke juridische mogelijkheden hiervoor zijn. Huizen die nu al verkamerd zijn die onder deze grens vallen, moeten in elk geval voldoen aan alle andere voorwaarden van een verhuurvergunning.

 • 12Huurplafonds

  We maken afdwingbare afspraken met projectontwikkelaars over een huurplafond en maximale huurstijging voor nieuwe huurwoningen in de vrije sector. Zonder deze afspraken weigeren we via een bestemmingsplanwijziging toestemming te geven voor de bouw.

 • 13Netjes verhuren

  We verplichten eigenaren van studentenpanden te zorgen voor fietsenstalling en afvalinzameling. Waar dit niet kan, moeten ze bijdragen aan extra fietsenstalling of (ondergrondse) afvalcontainers in de buurt. Ook wordt het verduurzamen van studentenkamers verplicht.

 • 14Ontmoeten

  We pakken samen met studenten leefbaarheidsproblemen aan in de wijk, bijvoorbeeld door ontmoeting tussen wijkbewoners te stimuleren. We willen daarvoor buurtactiviteiten organiseren en ontmoetingsplekken creëren.

 • 15Welkom studenten!

  We bouwen studentenkamers bij en er komt een centraal informatiepunt voor studentenhuisvesting.

 • 16Hoera huurteams!

  We hebben huurteams opgericht die misstanden in de particuliere (kamer)huursector aanpakken. Die zijn succesvol, dus investeren we extra in deze organisatie.

 • 17Kraken mag

  We handhaven ons ‘niet-actieve’ anti-kraakbeleid: we gedogen het kraken van panden.

 • 18Investeren in plaats van discrimineren

  GroenLinks is tegen de stigmatiserende en discriminerende Rotterdam-wet en gaat keihard strijden om deze in Nijmegen buiten de deur te houden. Deze wet stelt onder andere inkomenseisen aan woningzoekenden wat discriminatie op de woningmarkt in de hand werkt. Als er in een wijk problemen zijn op het gebied van leefbaarheid of criminaliteit investeren we in die wijk om deze problemen op te lossen.

 • 19Welkom werkers!

  We zorgen voor goede huisvesting voor arbeidsmigranten.

 • 20Eerlijk

  We laten niet toe dat mensen met een migratieachtergrond en internationale studenten worden gediscrimineerd op de woningmarkt. Huiseigenaren die zich hieraan schuldig maken, pakken we keihard aan.

 • 21Inclusief

  We voeren een woonbehoefte-onderzoek uit onder mensen met een beperking en passen ons beleid zo nodig hierop aan. Ook maken we afspraken met de corporaties: minimaal 60 procent van de sociale huurwoningen moet eenvoudig aan te passen zijn voor rollator- en rolstoelgebruikers.

We gaan voor volledig circulair, ook als we huizen bouwen. Dat lees je hier.

In Nijmegen woon je met zoveel mogelijk groen om je heen. Hoe we dat doen lees je hier.

Dit hebben we al bereikt

Onze GroenLinks-wethouders hebben via de ‘Woondeal’ met het Rijk 14 miljoen naar Nijmegen gehaald voor de bouw van 10.000 nieuwe woningen in het stationsgebied en de Winkelsteeg.

We hebben flink gebouwd in Waalfront en Waalsprong.

De huurteams pakken misstanden effectief aan! Daarom hebben we de afgelopen jaren extra geïnvesteerd in de huurteams.

We hebben een ‘uitstroomconvenant’ afgesloten waardoor mensen uit zorginstellingen in ‘gewone’ huizen kunnen gaan wonen.

De actie Steenbreek is tot nu toe een groot succes met de verwijdering in de afgelopen paar jaren van al ruim 400.000 tegels.