Programma

Zorg en welzijn

Nijmegen de sociaalste

In het kort

Ervaringsdeskundigen zijn onmisbaar voor goede zorg, welzijn en beleid in het algemeen.
We investeren in preventie, zodat we problemen van mensen kunnen voorkomen.
Zorg, ondersteuning en advies moet laagdrempelig en dichtbij zijn.

Gezondheid is ons grootste goed. Als rijk land moeten we in staat zijn iedereen evenveel kans te geven op een goede gezondheid. Toch blijven er grote verschillen: wie rijk is leeft langer. Onacceptabel vinden wij. We doen er alles aan om die ongelijkheid weg te nemen. Wij geloven in solidariteit tussen wie gezond is en wie ziek is. Niemand kiest ervoor om ziek te worden of te leven met een handicap. Iedereen moet daarom de beste zorg en ondersteuning krijgen, ongeacht inkomen of vermogen.

Ook in algemenere zin kunnen veel mensen zichzelf niet redden. Omdat de samenleving én de overheid veeleisend zijn. We moeten oog hebben voor de mensen die niet vooraan staan, die niet om hulp vragen.  De coronacrisis heeft nog meer mensen eenzaam gemaakt en op achterstand gezet. Hulpverleners moeten daarom nog meer dan nu de ruimte krijgen om goede oplossingen en ondersteuning te regelen. Om echt dichtbij te zijn. Daarvoor hebben we in Nijmegen buurtteams ingericht. Daarbij vertrouwen we op de professionals. Zij moeten de ruimte en het vertrouwen krijgen om te doen wat goed is. 

In Nijmegen gaan we voor echte gelijkheid en blijven we investeren in preventie. En in de allerbeste ondersteuning. In de gezondheid, in het welzijn en – waar we kunnen – in het geluk van elke Nijmegenaar.

Onze actiepunten

 • 1Liever voorkomen

  We geven prioriteit aan preventie van gezondheidsproblemen. Met projecten, zoals Groen, Gezond en in Beweging, zetten we in op het verkleinen van gezondheidsverschillen tussen theoretisch en praktische opgeleiden en mensen met een hoog en laag inkomen.

 • 2Overheidstaak

  Als GroenLinks vinden we dat de zorg een taak is voor de overheid. Marktwerking hoort daar niet in thuis. Wij willen dat de overheid direct invloed heeft op zorg en ondersteuning, zodat we bijvoorbeeld kunnen controleren op kwaliteit. Zodra de Europese/Nederlandse aanbestedingswetgeving verandert heroverwegen we de manier waarop we in Nijmegen met zorgorganisaties samenwerken.

 • 3Ruimte voor professionals

  We vertrouwen op de professionals en zorgen ervoor dat zij zoveel mogelijk ruimte en tijd krijgen om  hun werk goed te doen. Zonder tijdverslindende administratieve rompslomp.

 • 4Budget per gezin

  We gaan experimenteren met een gelabeld budget per gezin, zodat problemen met geld, gezondheid en werk in onderling verband kunnen worden aangepakt.

 • 5Meer zelfbeheer

  We organiseren meer woongroepen in zelfbeheer voor mensen met een zorgvraag.

 • 6Cultuur helpt

  We stimuleren de verbinding tussen zorg en welzijn enerzijds en kunst en cultuur anderzijds. Daarom stimuleren we projecten waarbij kwetsbare of zieke mensen in contact worden gebracht met kunst en cultuur.

 • 7Meer personeel

  In de zorg is sprake van een personeelstekort. De gemeente zet zich in om verschillende partijen in zorg en onderwijs bij elkaar te brengen en zodoende haar bijdrage te leveren aan het oplossen van deze tekorten.

 • 8Mensenrecht

  Het VN-verdrag voor rechten van de mens met een handicap wordt leidend voor het beleid en de werkwijze van de gemeente Nijmegen.  

 • 9Ontmoeting

  GroenLinks wil eenzaamheid onder ouderen tegengaan door ruimte te bieden voor ontmoeting, ook met jongere generaties. We willen ouderen specifieke informatie en ondersteuning in hun buurt aan bieden, bijvoorbeeld bij digitalisering.

 • 10Onmisbaar

  Mantelzorgers hebben een onmisbare rol in het leven van hun dierbaren. We blijven inzetten op goede ondersteuning door respijtzorg en blijven mantelzorgers hier actief op wijzen.

 • 11Praten helpt

  Veel jongeren krijgen te maken met psychische klachten, maar deze worden nog te vaak niet herkend of erkend. We willen dat psychische problemen en gedragsstoornissen op scholen bespreekbaar wordt gemaakt zodat het vroeg herkend kan worden om verdere problemen te voorkomen.

 • 12Ervaring is kunde

  De ervaringen en perspectieven van gebruikers zijn onmisbaar bij ontwikkeling en evalueren van beleid. Daarom investeren we in het ondersteunen van gebruikersparticipatie en expertise op specifieke thema’s zoals inclusie. We ondersteunen zelforganisaties om een actieve rol te kunnen spelen bij ontwikkeling en uitvoering van beleid. Ook verkennen we het oprichten van een lokaal ervaringsdeskundig onderzoeksbureau naar voorbeeld van Meetellen in Utrecht.

Dit hebben we al bereikt

Met nieuwe buurtteams voor jeugd zorgen we dat hulp en ondersteuning zo dicht mogelijk in het dagelijkse leven van het kind plaatsvindt. Er wordt meer geïnvesteerd in samenwerking. Ook voor volwassenen hebben we nieuwe buurtteams. Deze werken indicatievrij, gericht op de mensen en met een grote rol voor ervaringsdeskundige mensen.

De zorgorganisaties die de buurtteams voor de gemeente uitvoeren mogen geen winst maken, moeten cliëntparticipatie kwalitatief goed organiseren en garanderen dat mensen langdurig dezelfde hulpverleners tegenover zich hebben.

Voor sommige gezinnen/bewoners spelen meerdere problemen. Regels zitten dan vaak een goede aanpak in de weg. Met de ‘doorbraakaanpak’ werken we voor 3500 gezinnen met een eigen budget en creatieve oplossingen om ze beter te kunnen ondersteunen.

We hebben de jeugdzorg met verblijf verbeterd. Door in te zetten op intensieve behandeling en begeleiding in de thuissituatie of de pleegzorg hebben we de vraag en de tijdsduur naar jeugdhulp met verblijf sterk verminderd.

We hebben gezorgd voor meer faciliteiten voor organisaties van psychisch kwetsbare mensen in coronatijd.

Slachtoffers en daders van huiselijk geweld krijgen een vast aanspreekpunt bij de gemeente.

Er komt een ombudsfunctie voor iedereen die ondersteuning krijgt van de gemeente.