Programma

En het geld

En het geld

De afgelopen jaren stond de gemeentelijke begroting zwaar onder druk. De eerdere financiële crises en zeker de overheveling van taken uit het sociale domein naar de gemeente zonder bijbehorende financiële middelen zetten grote druk op de begroting.

Degelijk financieel beleid

Desondanks koos GroenLinks er toch steeds voor mensen goed te blijven ondersteunen in hun werk, inkomen en zorg en is de gemeente blijven investeren in onder meer duurzaamheid, goede fietsvoorzieningen, betaalbare woningen en cultuur. Intussen wisten we met degelijk financieel beleid en planning geld te besparen door veranderingen in het sociaal domein, zoals meer preventie en persoonlijk contact in plaats van duurdere zorg.

Corona heeft veel gevolgen gehad voor mensen, bedrijven, maatschappelijke en culturele instellingen en initiatieven. Naast landelijke ondersteuning is fors geïnvesteerd in wonen, cultuur en de lokale economie. We verwachten dat Nijmegen hiermee een sociale en bruisende stad kan blijven voor iedereen.

Blijven investeren in onze ambities

We financieren onze ambities in het sociale domein uit de ruimte die is ontstaan door een betere aanpak en extra middelen die we verwachten vanuit het Rijk. De komende jaren heeft GroenLinks ook grote ambities op het terrein van duurzaamheid, schone mobiliteit, wonen en cultuur.

Door het gevoerde financiële beleid zijn er stevige reserves opgebouwd. Hiermee zijn we voorbereid op financiële tegenvallers en we denken dat een deel van deze reserves gebruikt kan worden voor extra investeringen boven op de beschikbare jaarlijkse investeringsmiddelen. Ook zorgen we voor extra investeringsruimte door de belastingverlaging voor bedrijven terug te draaien.Onze prioriteiten

Alles bij elkaar levert dit voldoende ruimte op om het degelijke financiële beleid voort te zetten en extra te investeren in de volgende prioriteiten:

Ondersteuning bij het verduurzamen van woningen en het tegengaan van energiearmoede voor alle inwoners (3,0 miljoen per jaar);

Verder verbeteren van de fiets- en loopverbindingen in de stad (1 miljoen per jaar);

Verbeteren van de kwaliteit van en onderhoud van de openbare ruimte, met name fiets- en looppaden en het beter toegankelijk maken van de stad voor iedereen op basis van Het Handboek Toegankelijkheid Openbare Ruimte (1 miljoen per jaar);

Nijmegen als meest inclusieve en toegankelijk stad betekent ook extra investeren in uitvoering van het VN-verdrag Handicap. Dit doen we met een concreet, doorlopend en ambitieus actieprogramma, door het aanstellen van een deskundig projectleider en inzet van expertise en gebruikersparticipatie. Om dit actieprogramma een boost te geven reserveren we 0,5 miljoen per jaar extra.

Verbeteren van mogelijkheden voor elektrisch vervoer om snel op te laden (0,5 miljoen per jaar);

Gericht bijdragen aan betaalbaar maken van woningen en ondersteuning van groepen die samen willen bouwen en/of wonen – zoals cpo’s en wooncoöperaties – met een Betaalbaar Wonen Fonds van 10 miljoen euro;

Structureel verhogen van het jaarlijkse budget cultuur om onze stad nog aantrekkelijker en inclusiever te maken (1 miljoen per jaar). Stapsgewijs verhogen we de begroting cultuur om een brede basis aan voorzieningen overeind te houden, ruimte voor nieuwe initiatieven te bieden, voor het atelierbeleid en als voorbereiding op de nominatie als Europese culturele hoofdstad.

We blijven investeren in ondersteuning van organisaties die zich inzetten voor inclusie en diversiteit. We maken in de bestaande budgetten 0,5 miljoen vrij voor ondersteuning van bijvoorbeeld organisaties uit de regenbooggemeenschap.