Programma

Groen en diervriendelijk

Nijmegen de groenste

In het kort

De natuur is in de stad, niet alleen eromheen. We vechten voor elke oude en nieuwe boom, ze houden Nijmegen koel en vangen het water goed op.
Kleine en grote dieren hebben het hier goed.
Je eten kan van heel dichtbij komen: stadslandbouw wordt heel gewoon.

Nijmegen is groen, duurzaam en heeft veel aandacht voor het leefklimaat van haar bewoners. Behalve functioneel voor mensen om te bewegen, te ontspannen en om hittestress op te vangen, moet groen ook gewoon groen kunnen zijn. 

Om de stad krijgen de natuur en biodiversiteit alle ruimte, maar ook in de stad gaan we delen van parken, openbaar groen en groene routes aan elkaar knopen, om hiermee een Nijmeegs ecologisch netwerk te vormen. We investeren flink in natuurlijk groen en een grotere biodiversiteit in en buiten de stad. Groen en natuur als waarde op zichzelf krijgen een plek in bestemmingsplannen voor nieuwbouw en renovatie. 

Bij de bewoners van onze stad horen ook wilde dieren en huisdieren. Ook zij verdienen een goede leefomgeving en we treden hard op tegen dierenmishandeling. Ook op andere manieren kunnen we bijdragen aan dierenwelzijn; door goede informatie over duurzaam en gezond voedsel, door zelf het goede voorbeeld te blijven geven en door regionale inkoop en verkoop van voedsel te stimuleren.

We stimuleren duurzame stadslandbouw. Ook stadslandbouw, moestuinen en schooltuinen dragen bij aan duurzaam en gezond voedsel en maken bewoners bewuster van een gezond en duurzaam voedingspatroon.

Onze actiepunten

 • 1We willen meer!

  We zorgen ervoor dat iedere aanpassing in de openbare ruimte netto méér groen, bomen, biodiversiteit en klimaatbestendigheid oplevert. Kapvergunningen worden strenger: het behoud van bomen worden gelijkwaardiger aan andere maatschappelijke waarden. Altijd moet gecompenseerd worden op basis van de (natuur)waarde van de te kappen boom. Kapvergunningen worden weer vooraf duidelijker gepubliceerd. Eén keer per jaar worden bewoners gevraagd bomen aan te dragen voor het bestand bijzondere of monumentale bomen in de stad. Daarnaast organiseren we een wedstrijd ‘Mooiste bomenstraat van Nijmegen’.

 • 2Eindeloos groen netwerk

  Om planten en dieren in de natuur ruimte te geven en biodiversiteit te versterken, sluiten we groene gebieden overal waar dit kan op elkaar aan, ook binnenstedelijk. Waardevolle landschapselementen beschermen we en niet functionele ruimten zetten we zo mogelijk om naar groen. Tijdelijke natuur biedt kansen voor verwildering en stimuleert biodiversiteit in de stad.

 • 3Weg met stenen

  We gaan de stad vergroenen en koelen. Hiervoor planten we zo veel mogelijk bomen en zorgen we voor ruime, groenbeplante boomspiegels, geveltuinen, gevelgroen en dakgroen. Deze leveren ook een bijdrage aan biodiversiteit, zoals van vlinders en bijen. We zetten hiervoor ook autoparkeerplekken in. Met name versteende gebieden zoals het centrum met als eerste de Burchtstraat, krijgen een groene metamorfose.

 • 4Groen verhuren

  In de prestatieafspraken met woningcorporaties maken we ook afspraken over groene daken en tuinen en de aanplant van bomen en meer biodiversiteit. De gemeente betaalt hieraan mee.

 • 5Hittestress voorkomen

  Op kritische plekken – waar hittestress en wateroverlast is – worden extra maatregelen genomen met behulp van groen, bomen, water, zonwering, lichte kleuren enz. Bij nieuwbouw wordt hittestress net als andere gevolgen van klimaatverandering meegenomen als factor bij de beoordeling en parkeerplekken worden klimaatbestendig (met ‘waterpasserende verharding’)

 • 6Groen eiland

  Nijmegen krijgt een eiland dat symbool staat voor de groene stad die het is. Veur-Lent wordt een toonbeeld van duurzame, groene allure: natuur, rust, ruimte en schoonheid. Het wordt een eiland voor de hele stad, dat betekent dat alle Nijmegenaren en “gebruikers” (recreanten, watersporters, wandelaars, natuur etc) gezamenlijk tot een plan voor het eiland komen. Als er al gebouwd wordt, wordt aangesloten bij de bestaande bebouwing, doen we dit met voldoende betaalbare woningen en moet de ambitie op duurzaamheid, natuurinclusief, circulair en groen van het hoogste niveau zijn.

 • 7Groene initiatieven

  GroenLinks wil dat de gemeente actief initiatieven samenbrengt die de stad verduurzamen en vergroenen. We willen dat er steeds wordt gekeken waar ruimte is voor groen om de leefbaarheid te verbeteren. Elke Nijmegenaar verdient natuurspeeltuinen, stadslandbouw, volkstuinen, stadsboerderijen en plukbossen.

 • 8Zelf doen

  De gemeente blijft bewoners actief stimuleren om zo weinig mogelijk steen in de tuin te gebruiken en bestaande stenen weg te halen (Operatie Steenbreek): dit voorkomt hittestress, en zowel verdroging als wateroverlast. Het afkoppelen van regenwater en aanleggen van groene daken blijven we subsidiëren. Ook voor huurwoningen willen we deze subsidie mogelijk maken.

 • 9Samen doen

  We betrekken bewoners bij onze groene plannen en ondersteunen degenen die in hun buurt groen willen creëren en beheren. Hier richten we een centraal informatiepunt voor in. Ook over het grotere groen en de samenhang ervan in de stad kunnen bewoners meedenken; bijvoorbeeld over de Goffert, over nieuwe groene gebieden, de verbinding hiertussen en het groen in nieuw te ontwikkelen woonwijken. In navolging van Patersbosje, akkertjes van Doornik enz. krijgen bewoners(collectieven) op aangewezen plekken de vrije hand om groen te creëren en samen te onderhouden. De Goffert blijft ons stadspark waar natuur en recreatie hand in hand gaan. Daarom geen woningbouw in de Goffert.

 • 10Ecologisch verantwoord

  We gebruiken alleen plantensoorten die passen bij het klimaat en de omgeving van Nijmegen en die een versterking zijn voor de bestaande flora en fauna. Hierbij wordt alleen gifvrij plantenmateriaal gebruikt en gifvrij gewerkt. Het beheer van gemeentegrond, waaronder graslanden, parken en (sloot)randen gebeurt overal ecologisch. We gaan anders en minder maaien. Onder andere door gazon (nu 1/3e van al het grasland) anders in te vullen of slimmer te beheren. We houden ons daarbij aan Kleurkeur richtlijnen van de Vlinderstichting.

 • 11Duurzame horeca

  We willen gebruik van regionale producten in de horeca stimuleren met informatie via de branche en binnenstadvereniging en het ondersteunen van initiatieven. We willen restaurants met meer lokaal en duurzaam meer ruimte geven in onze stad. Bijvoorbeeld onderzoeken we de mogelijkheid om horecavergunningen sneller en goedkoper te geven aan vega(n) restaurants.

 • 12Spelen in het groen

  Kinderen moeten zoveel mogelijk kunnen genieten van groen en natuur. Buurten die natuurspeeltuinen willen opzetten of onderhouden worden daarbij gesteund door de gemeente. Basisscholen hebben groene schoolpleinen of zelfs een moestuin, zodat kinderen leren waar hun eten vandaan komt.

 • 13Stadslandbouw

  Het Rijk van Nijmegen groeit uit tot dé natuurinclusieve stadslandbouwregio van Nederland. Productie en consumptie van regionaal, natuurinclusief en biologisch voedsel wordt aangemoedigd en gestimuleerd, zodat zoveel mogelijk Nijmegenaren hiervan kunnen genieten. 

 • 14Plukken

  Samen met natuurorganisaties wordt onderzocht waar vruchten, noten en andere eetbare gewassen kunnen worden geplant voor de consumptie, en waar de natuur moet worden beschermd.

Dit hebben we al bereikt

Er zijn twee Tiny Forests aangelegd en er zijn er twee in aantocht.

De subsidie groene schoolpleinen is bij alle scholen onder de aandacht gebracht.

De subsidie voor groene daken is nu beschikbaar voor de gehele stad, in plaats van alleen het centrum.

De bezuiniging op de Bastei is teruggedraaid.

We hebben een ‘Bomenplan’! Dit gaat zorgen voor aanplant van meer bomen, minder onnodige kap van bomen en compensatie gebaseerd op de waarde van de te kappen boom.

Stadslandbouw is op de kaart gezet, met als speerpunt de Kop van Malden.

De gemeente vervult haar voorbeeldfunctie met verve door in de kantines en bij evenementen zoveel mogelijk regionale, natuurinclusieve en/of biologische producten te gebruiken.