Programma

Maatwerk in het onderwijs

Nijmegen de sociaalste

In het kort

Waar de kansen het kleinst zijn, is de inzet van de gemeente het grootst.
In een groene en gezonde omgeving leer je het beste.
Iedereen moet een leven lang kunnen blijven leren.

In Nijmegen gaan kinderen zoveel mogelijk in hun eigen buurt naar de basisschool. Elke school moet een goede school zijn, waar elk kind het beste uit zichzelf kan halen. School is de plek waar kansen gelijk zijn. De gemeente investeert in die gelijke kansen. Scholen bieden een gezonde en groene leer- en leefomgeving waar ieder kind zichzelf kan ontdekken, zichzelf kan ontwikkelen en zichzelf kan zijn. Ook volwassenen moeten de kans krijgen te blijven leren. Wie moeilijk kan lezen en schrijven, krijgt ondersteuning. 

School is een van de belangrijkste en eerste plekken waar kinderen en jongeren anderen ontmoeten, leren kennen en van hen leren. Dit proces gaat niet vanzelf. Scholen en docenten worden actief ondersteund, om jongeren te ondersteunen elkaar te leren kennen en te begrijpen.

Onze actiepunten:

 • 1Hulp naar behoefte

  Basisscholen in buurten waar meer mensen met een laag inkomen wonen, krijgen meer ondersteuning. Hiervoor komt een samenhangend plan voor de hele stad.

 • 2Elk kind een kans

  Voor kinderen met een onderwijsachterstand, of die om andere redenen extra aandacht of ondersteuning nodig hebben, komt die ondersteuning er ook. De gemeente dringt daar bij schoolbesturen op aan en faciliteert desnoods zelf.

 • 3School afmaken

  Voortijdig schoolverlaten heeft maar zelden met school te maken. We bieden zorg en begeleiding, zodat elke jongere een diploma kan halen. Mentoren, zorgteam en wijkteam werken hiervoor soepel samen. 

 • 4Zorg op school

  We versterken de aansluiting tussen onderwijs en zorg. School blijft een belangrijke vindplaats voor sociaal-maatschappelijke problemen.

 • 5Meer begrip

  De gemeente stimuleert het ontwikkelen van programma’s tegen discriminatie en voor meer begrip van diversiteit in achtergrond, identiteit en seksualiteit.

 • 6Natuur

  De gemeente stimuleert het ontwikkelen van programma’s over natuur en milieu. We ondersteunen de Bastei, zodat alle Nijmeegse kinderen daar terecht blijven kunnen voor natuur-en-milieu-educatie.

 • 7Gezonde school

  Er komt een plan ‘Verduurzaming scholen’ met daarin subsidies voor duurzaamheids- en ventilatiemaatregelen voor schoolklassen. Dat is goed voor de gezondheid van kinderen en docenten en tevens een impuls voor de lokale economie.

 • 8Geletterd

  De gemeente stimuleert grote werkgevers in de regio om op de werkvloer, met hulp en cofinanciering van de gemeente, een cursus voor laaggeletterden te organiseren. Een gemeentelijke campagne ondersteunt hierbij.

 • 9Eerlijk advies

  We stimuleren deskundigheidsbevordering over de lage advisering van groep achters met een migratieachtergrond. Bijvoorbeeld met een jaarlijks seminar. We ondersteunen leerkrachten bij het doorgronden van de mechanismen die hierbij een rol spelen. 

 • 10Samen tegen pesten

  Pesten en buitensluiting op scholen gaan we bestrijden. Organisaties die hulp bieden hierin aan ouders, kinderen en scholen ondersteunen we.

Dit hebben we al bereikt:

Alle kinderen kunnen mee met schooluitjes. Ook als ouders de ouderbijdrage niet kunnen betalen.

Er komt gratis bijles voor alle kinderen in bibliotheken

Goede voor- en vroegschoolse educatie. Dit voorkomt dat kinderen op de basisschool beginnen met een achterstand.

Racisme en discriminatie worden bespreekbaar gemaakt in het Nijmeegse onderwijs. Hiervoor komen speciale programma’s.

Iedere school heeft een schooltuin en een groen schoolplein. De realisatie en organisatie van de schooltuinen en groene schoolpleinen wordt meegenomen in de prestatieafspraken met schoolbesturen, de Bastei en het IVN.

Er is een groot samenwerkingsverband met organisaties en bedrijven tegen laaggeletterdheid. De taalcursussen op het ROC worden goed bezocht.

De gemeente houdt in haar eigen communicatie rekening met laaggeletterdheid.