Programma

De gemeente is van ons en voor ons

Nijmegen de vrijste

In het kort

Nijmegenaren hebben een actieve rol in het vormen van beleid. Participatie vanaf het begin is essentieel.
De digitale toegankelijkheid van gemeentelijke diensten moet veel beter.
We waarborgen de privacy van de Nijmegenaren.

Iedereen moet actief kunnen meepraten en meebeslissen over de manier waarop we onze stad inrichten. Nijmegen is van ons allemaal en GroenLinks wil dat inwoners meer te vertellen krijgen over hun eigen stad. Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente om hen te ondersteunen bij het opzetten van verschillende participatievormen, zoals: inwonerberaden, tools voor online participatie, buurtbudgetten en wijkgesprekken. Zo is de gemeente goed op de hoogte van de wensen van inwoners. Hun kennis en ervaring maakt het beleid beter. Naast beter en intensiever contact tussen Nijmegenaren en de gemeente zorgen we er met verschillende vormen van participatie ook voor dat Nijmegenaren onderling meer en intensiever contact hebben over hun straat, stad en leefomgeving. 

GroenLinks vindt het daarnaast van groot belang dat de toegankelijkheid van de gemeente wordt verbeterd, iedereen moet de gemeente kunnen vinden offline én online. Een belangrijke voorwaarde daarbij is de waarborging van de privacy van alle inwoners en het beperkt delen van gegevens.

Onze actiepunten

 • 1Ervaring telt

  We zetten altijd ervaringsdeskundigen en (vak)expertise tegelijkertijd in als we nieuw beleid maken. Zij zijn volwaardig gesprekspartner.

 • 2Alle inwoners

  We experimenteren met inwonerberaden, waaronder een beraad over Klimaat en Milieu. Binnen een inwonerberaad geeft een groep willekeurig gelote inwoners advies aan de politiek. Zo krijgen alle inwoners de kans om mee te praten. De inwonerberaden krijgen een duidelijk mandaat en voldoende tijd en middelen voor voorbereiding, uitvoering, en evaluatie. Alle inwoners kunnen zich informeren over de voortgang van het beraad.

 • 3Participatie

  Alle voorstellen die aan de gemeenteraad worden voorgelegd krijgen een participatieparagraaf, waarin verslag wordt gedaan van hoe (ervaringsdeskundige) bewoners, bedrijven en organisaties betrokken zijn geweest in de ambtelijke voorbereiding. We hebben erkenning voor de energie en betrokkenheid van inwoners in de stad. Er is daarbij ruimte voor verbetering. We zijn nieuwsgierig om samen met deze actieve Nijmegenaren te onderzoeken en werken aan een beter onderling contact.

 • 4Online

  We gaan meer experimenteren met tools voor online participatie van inwoners: ‘e-democracy’. Toegankelijkheid voor iedereen is hierbij een belangrijke voorwaarde.

 • 5Eigen groen

  De openbare ruimte is van ons allemaal. We stimuleren groene buurtinitiatieven. Hier gaan we uit van ‘cocreatie’ tussen gemeente en bewoners, waarin het groen in zelfbeheer is van de bewoners. 

 • 6Begrijpelijk

  De communicatie van de gemeente is begrijpelijk voor iedereen. B1 is het uitgangspunt. Begrijpelijke taal is voor iedereen fijn en zo houden we rekening met degenen die laaggeletterd zijn.

 • 7Digivaardig

  Er komt ondersteuning om te zorgen dat iedereen mee kan komen met de digitale ontwikkelingen: cursussen in buurthuizen, digitale hulp aan huis, het controleren op toegankelijkheid en leesbaarheid van overheidssites, en uiteraard het recht op betekenisvol menselijk contact met de overheid, online én offline.

 • 8Digitaal portaal

  Inwoners krijgen inzicht in de gegevens die de gemeente over hen bezit, via een digitaal portaal. De gemeente verzamelt en koppelt alleen de minimaal noodzakelijke informatie.
  Er komt een gemeentelijk meldpunt waar mensen terechtkunnen die de dupe zijn geworden van gemeentelijke ICT-systemen.

 • 9Hoge standaarden

  Bij samenwerking met externe partijen worden er afspraken gemaakt over gegevensbeheer met hoge privacystandaarden en korte looptijden zodat ze eenvoudig herzien kunnen worden. Bij ICT-aanbestedingen wegen – net als bij andere aanbestedingen – technische duurzaamheid en maatschappelijke voorwaarden veel zwaarder dan de kostprijs.

 • 10Informatieplatform

  De gemeente stimuleert de ontwikkeling van een ‘crowd sourced’ informatieplatform/website. Hierop bundelen aangemelde bewoners, organisaties en ambtenaren informatie over alles dat met Nijmegen te maken heeft: ecologie, historie, economie, architectuur, bestuur, wetenschap, sport, cultuur, enzovoorts. Op plekken in de stad kunnen QR-codes mensen verwijzen naar relevante informatie op het platform. Het platform kan ook gebruikt worden voor openbare dossiervorming, bijvoorbeeld bij (participatie) projecten.

 • 11Living Lab

  We willen de samenwerking van de gemeente met de universiteit, hogeschool en het MBO versterken en verbreden. Enerzijds om als stad zoveel mogelijk te profiteren van de daar aanwezige kennis en kunde, bijvoorbeeld op het vlak van milieu, van gezondheid of van digitalisering. Anderzijds om de onderzoekers, docenten en studenten de gelegenheid te geven om hun maatschappelijke betrokkenheid bij stad en regio alle ruimte te geven.

Dit hebben we al bereikt

Met een raadsbreed initiatief is er een nieuwe richtlijn voor participatie gemaakt. Daarmee wordt er steeds goed gekeken hoe en wanneer bewoners en betrokkenen (zoals organisaties en bedrijven) een rol krijgen bij besluitvorming.

Op uiteenlopende beleidsterreinen werken we samen met ervaringsdeskundigen, zij hebben bijvoorbeeld een prominente plek binnen de buurtteams gekregen.

Gegevens van de gemeente zijn nu beter openbaar te vinden. pcportal.nijmegen.nl is online, en veel wijkgegevens zijn nu goed te vinden. Er is een publiek toegankelijk ‘open data portaal’ in Nijmegen https://opendata.nijmegen.nl

Er komt een ethische commissie die de gemeente gevraagd en ongevraagd van advies voorziet over nieuwe technologie en het gebruik van data.

GroenLinks maakte de gemeente ‘digitaal onafhankelijk’: we gebruiken nu niet alleen verplichte open standaarden, maar ook de aanbevolen open standaarden. Ook bij IT-aanbestedingen is minimale afhankelijkheid en ‘open source’ de norm.

Op steeds meer plekken kunnen Nijmegenaren zich met maximaal behoud van privacy identificeren door de app IRMA te gebruiken. Informatie die niet wordt gedeeld kan ook niet worden misbruikt. De gemeente Nijmegen streeft een hoge mate van digitale openheid na.

Onze ICT streeft naar maximaal gebruik van open standaarden om monopolies te beperken, en we gebruiken bij voorkeur open source software. Daarnaast wordt actief gedeeld welke informatie voor welke toepassing door de gemeente wordt opgeslagen en onder welke voorwaarden, in het openbare register van verwerkingen (https://www.nijmegen.nl/verwerkersnijmegen.php). Hiermee behoort Nijmegen tot de koplopers in Nederland.